Gezichtsbehandeling

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Beauty Salon La Vita Sana zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Beauty Salon La Vita Sana niet instaan voor de juistheid, vollheid en actualiteit van de geboden informatie. Beauty Salon La Vita Sana garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren Beauty Salon La Vita Sana wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer Beauty Salon La Vita Sana links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Beauty Salon La Vita Sana worden aanbevolen. Beauty Salon La Vita Sana aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Beauty Salon La Vita Sana niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Beauty Salon La Vita Sana behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's ). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beauty Salon La Vita Sana of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Beauty Salon La Vita Sana behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd .

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

Algemene voorwaarden Beauty Salon La Vita Sana

 1. Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Afspraken worden telefonisch gemaakt
 2. Aansprakelijkheid
  Beauty Salon La Vita Sana kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, of letsel berokkend aan cliënten of derden, door welke oorzaak dan ook. Tevens aanvaardt Beauty Salon La Vita Sana geen aansprakelijkheid voor de door cliënt gemaakte kosten of vergoeding anderszins
 3. Betaling
  De cliënt is aan Beauty Salon La Vita Sana een betaling verschuldigd overeenkomstig uit de geldende tarieven. Betaling dient via contant of met pinbetaling te geschieden
 4. Annulering
  Annulering door cliënt dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de behandeling, plaats te vinden. Bij niet tijdig annuleren van de afgesproken behandeling zal er een bedrag van 100 % in rekening worden gebracht.

Beauty Salon La VitaSana kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres

Beauty Salon La Vita Sana verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen, voor het maken of wijzigen van een afspraak en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.